Procesy glebotwórcze

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 25 sty 2013, 13:47

PROCESY GLEBOTWÓRCZE

BIELICOWANIE - charakterystyczny dla mało aktywnych biologicznie, ubogich w składniki pokarmowe gleb piaskowych w borach klimatu wilgotnego, umiarkowanego i chłodnego. Bielicowanie polega na wypłukiwaniu z górnych części gleby (z poziom eluwialnego) niektórych produktów rozkładu minerałów glebowych, głównie tlenków i wodorotlenków glinu i żelaza, krzemionki, fosforu, manganu i innych, przemieszczaniu ich w dół i wytrącaniu w środkowej części profilu (w poziomie iluwialnym). W rezultacie w górnych poziomach gleb bielicowych pozostaje biały kwarc. Bielicowanie równoznaczne jest z pogarszaniem właściwości fizycznych gleb, wymywaniem składników pokarmowych poza zasięg korzeni roślin oraz przede wszystkim wpływa na wzrost zakwaszenia gleb. Dwutlenek węgla powstały w wyniku rozkładu ściółki lasów iglastych łącząc się z wodą tworzy kwas węglowy. W wyniku bielicowania powstają bielice i gleby bielicowe.
CZARNOZIEMNY - przewaga procesów biologicznych nad wietrzeniem fazy mineralnej. Tworzenie się połączeń organiczno-mineralnych z minerałami ilastymi. W Polsce skałą macierzystą jest less - gleby I klasy. Przy uprawie znika poziom organiczny i pojawia się poziom płużny, orny.
BRUNATNIENIE - proces pokrywania się cząsteczek glebowych związkami żelaza. W wyniku brunatnienia gleby nabierają lekko rdzawego koloru. Intensywne wietrzenie fizyczne i biochemiczne. Tworzenie się trwałych połączeń substancji próchniczej z częściami mineralnymi w kompleksowe związki żelazisto-próchniczno-ilaste o barwach brunatnych klasa III lub II kl. IVa, IVb rzadko V - średnia jakość rolnicza.
POWSTAWANIE CZARNYCH ZIEM: powstawanie w dolinach rzek bardzo dużego nawodnienia. Akumulacja materiału organicznego w warunkach dużej wilgotności w mineralnych utworach zasobnych w węglan wapnia i części ilaste tworzą się w pobliżu rzek tam gdzie są mady.
OGLEJENIE – proces będący wynikiem procesów redukcyjnych w części mineralnej gleb. Polega on na przesyceniu gleby wodą i wyparciu z niej powietrza. Gleby ulegające procesowi oglejenia to gleby mało żyzne i podmokłe (czasami bagna). Do gleb zaliczamy m.in. glebę tundrową. Redukcja żelaza. Nadają się pod uprawę łąk i pastwisk gleby żyzne zasobne odwodnienie zwraca się ekonomicznie nie odwodnione kl. IV, V, odwodnione kl. III.
PROCES BAGIENNY - gromadzenie i humifikacja szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia
częściowa humifikacja – torfy
całkowita humifikacja – muły
MURSZENIE - rozkład masy roślinnej w górnych poziomach gleb bagiennych przez organizmy żywe podczas okresowej wilgotności, co stwarza warunki beztlenowe, lub podczas okresowej suszy, sprzyjającej tworzeniu się warunków tlenowych, powodujących stopniową mineralizację i przekształcanie się torfu w próchnicę.
AKUMULACJA - proces gromadzenia się osadów w wyniku działania wody, wiatru, lodowca. Występuje akumulacja lodowcowa, rzeczna i rzeczno-lodowcowa, podstokowa oraz eoliczna. Akumulacja odnosi się do czynników zewnętrznych kształtujących Ziemię. Najpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się płyty.
PROCES ANTROPOGENICZNY - istotą procesu jest działalność ludzka zmieniająca dotychczasowe procesy glebotwórcze.
PROCES DARNIOWY - przebieg następujących po sobie zmian w powierzchniowej warstwie gleby, prowadzących do powstania poziomów próchnicznych, sprzyja głównie występowaniu roślinności zielnej.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”